??????????????????????

Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych

Studia podyplomowe
02-678 Warszawa, ul Szturmowa 1/3,
budynek C, II p., pokój C206,
tel.  (22) 55 34 181
fax: (22) 55 34 001
????????????

Podstawowe informacje o Studiach Podyplomowych: Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych (ARIS)

Cel i charakter studiów

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie i unowocześnienie wiedzy w zakresie istoty ekonomicznej i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji i regulacji sektorowych oraz dostarczenie umiejętności rozwiązywania występujących w tych obszarach problemów osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej. Są to akademickie studia podyplomowe, ale mocno zorientowane praktycznie.

Zakres tematyczny i struktura programowa

ARIS obejmuje dwa obszary interwencji publicznej w gospodarce: ochronę konkurencji (ochronę antymonopolową) oraz regulacje w sektorach infrastrukturalnych (głównie w telekomunikacji, mediach audiowizualnych, transporcie kolejowym i lotniczym, energetyce). Ochrona konkurencji będzie przedmiotem modułu podstawowego o mniej więcej jednolitym kształcie w każdej edycji studiów. Regulacje sektorowe będą przedmiotem modułu specjalistycznego, którego program będzie dostosowywany w każdej edycji studiów do zainteresowań słuchaczy.

Słuchacze

Studia ARIS są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką konkurencji i regulacji, Studia ARIS
są prze­zna­czo­ne dla wszyst­kich osób za­in­te­reso­wanych pro­ble­ma­tyką kon­ku­ren­cji i regulacji
w tym przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorców z regulowanych sektorów, dostawców usług, samorządów terytorialnych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm analitycznych i kancelarii prawnych, a także pracowników regulatorów.

Tryb, wymiar i warunki

Studia podyplomowe ARIS są prowadzone w trybie zaocznym i trwają dwa semestry. Obejmują ok. 180 godzin regularnych zajęć dydaktycznych oraz internetowe warsztaty antymonopolowe i regulacyjne. Opłata za studia wynosi 6.500 zł (przy płatności za cały rok) lub 7.000 zł (przy płatności w 2. ratach semestralnych)

Rekrutacja

Rekrutacja słuchaczy edycji 2014/2015 będzie trwać od 14 lipca do 27 września 2014 r.

Informacje szczegółowe i kontakty

Informacje szczegółowe o ARIS i zasadach rekrutacji są dostępne na stronach internetowych Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (www.cars.wz.uw.edu.pl) oraz Wydziału Zarządzania UW (www.wz.uw.edu.pl/rekrutacja); można je uzyskać także telefonicznie w dziekanacie studiów podyplomowych pod nr 22.55.34.181.

Dlaczego warto zostać słuchaczem Studiów Podyplomowych: Ochrona Konkurencji i Regulacji w Sektorach Infrastrukturalnych (ARIS)?

Jest przynajmniej siedem powodów, dla których warto zostać słuchaczem ARIS.

Po pierwsze dlatego, że są to studia akademickie, mające pogłębić i unowocześnić wiedzę z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych, oferowane na najlepszym polskim uniwersytecie, na wydziale, któremu PAKA przyznała ponownie pierwszą kategorię jakości, i którym patronuje Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Centre of Antitrust and Regulatory Studies, CARS) www.cars.wz.uw.edu.pl – CARS działa na Wydziale Zarządzania UW od 2007 r., prowadzi badania naukowe, organizuje konferencje i warsztaty, świadczy usługi doradcze oraz prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie.
Podejmuje także szeroką działalność wydawniczą, w tym wydaje angielsko-języczny periodyk pn. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) www.yars.wz.uw.edu.pl oraz polsko-języczny internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Po drugie dlatego, że są to studia mocno zorientowane praktycznie. Mają dostarczać osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej umiejętności rozwiązywania problemów występujących w obszarach ochrony konkurencji (w drodze interwencji głównie ex post) i niezależnej regulacji sektorowej (w drodze interwencji głównie ex ante). Oferując wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania firmami działającymi w obszarach poddanych nadzorowi antymonopolowemu lub niezależnej regulacji sektorowej oraz z zakresu uwarunkowań technicznych zarządzania, ekonomii konkurencji i regulacji sektorowej oraz publicznego prawa ochrony konkurencji (prawa antymonopolowego) i prawa niezależnej regulacji sektorowej, np. prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, transportowego, są one przydatne przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw regulowanych i – z racji ich pozycji rynkowej – najczęściej poddanych nadzorowi antymonopolowemu; w studiach tych mogą oczywiście uczestniczyć także pracownicy innych firm konkurujących na tych rynkach, urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych, urzędów samorządowych oraz firm doradczych i kancelarii prawniczych.

Po trzecie dlatego, że studia podyplomowe ARIS zostały tak zorganizowane, aby z jednej strony dostarczyć wiedzy i umiejętności mających zastosowanie w całej gospodarce, w tym we wszystkich sektorach infrastrukturalnych, z drugiej jednak – być ukierunkowane na potrzeby słuchaczy pochodzących z konkretnych sektorów.

Po czwarte dlatego, że są to studia unikalne w tym sensie, że łączą w sobie wiedzę i umiejętności wypracowane głównie na gruncie ekonomii i nauk prawnych, wykraczają zatem poza model i zakres studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony konkurencji, oferowanych przez placówki naukowe i dydaktyczne z dziedziny nauk prawnych. To połączenie ekonomii i prawa ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowych nie tylko przybiera formę odrębnych wykładów z ekonomii konkurencji i ekonomii regulacji, ale przejawia się także w znacznym nasyceniu przedmiotów tradycyjnie wykładanych przez prawników rozważaniami nt. ekonomicznej istoty instrumentów i procedur prawnych.

Po piąte dlatego, że – aby spełnić wskazane powyżej założenia i niewątpliwe oczekiwania słuchaczy ARIS – do grona wykładowców zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele środowisk nauki, ale także zewnętrzni eksperci polscy lub zagraniczni, specjalizujący się w prawie i ekonomii ochrony konkurencji i regulacji, w tym w sektorach szczególnych (infrastrukturalnych). Część wykła­dowców jest lub była bezpośrednio zaangażowana po obu stronach procesu regula­cyj­ne­go i antymo­no­po­lowegoCzęść wykładowców jest lub była bezpośrednio zaangażowana po obu stronach procesu regulacyjnego i antymonopolowego; dotyczy to w szczególności zajęć oferowanych w ramach modułów specjalistycznych. Niektórzy z nich, łącząc wiedzę teoretyczną i doświadczenia praktyczne, są autorami lub redaktorami liczących się na rynku komentarzy do ustaw regulujących różne obszary ingerencji publicznej w gospodarkę (np. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawy – Prawo telekomunikacyjne).

Po szóste dlatego, że Studia Podyplomowe: Ochrona konkurencji i regulacja w sektorach infrastrukturalnych mają w dużym stopniu innowacyjny charakter w zakresie metod i sposobów ich prowadzenia. Ich trzon stanowią oczywiście wykłady i konwersatoria; dominującym elementem tych zajęć są jednak zwłaszcza analizy przypadków (najczęściej na tle orzeczeń sądowych i decyzji władz administracyjnych). Całkowicie nową formą studiowania są warsztaty antymonopolowe oraz regulacyjne, prowadzone formie internetowej, mające umożliwić interaktywny kontakt osób je prowadzących z wszystkimi słuchaczami danej edycji (w formule forum dyskusyjnego) oraz z każdym z tych słuchaczy odrębnie (w drodze dyżurów via Skype).

Po siódme dlatego, że w CARS stworzona zostanie odrębna strona internetowa poświęcona studiom podyplomowym ARIS (www.aris.wz.uwedu.pl). Do części tej strony będą oni mieli dostęp na zasadach wyłączności. Na stronie tej będą umieszczane materiały dydaktyczne do każdego z wykładów.

Zostań słuchaczem ARIS! Sprawdź nas!

project - darek kondefer - photography and painting